IT v průmyslu

Kdy: 21.dubna 2015 (9:00 - 15:00)

Kde: Brno, Resort Santon Brno, Přístavní 38

Organizátor: mes centrum ve spolupráci s trade media international

uvod

Počítačové technologie jsou v dnešních podnicích jedním z rozhodujících faktorů v nikdy nekončícím konkurenčním boji.
Jaké jsou možnosti řízení, kontroly, plánování logistiky a výroby v výrobních podnicích? Zaměříme se na softwarovou podporu na úrovni managementu i výrobního úseku.
Představíme možná řešení propojení ERP a MES systémů, PLM /PDM, výpočet a analýzu OEE, úspěšné řízení údržby,ochrana dat, kybernetická bezpečnost, výhody a možnosti CLOUD computing a virtualizace IT, simulační programy.
Cílem semináře je nabídnout průmyslovým výrobcům řešení a novinky v oblasti IT technologií na úrovni softwarů, které vedou k efektivnější, úspornější a přesnější výrobě, snižují rizika komplikované a zpomalené výroby. Stejně tak je smyslem nastínění oblastí, kde lze dosáhnout úspor, zvýšení efektivity a konkureční výhody. Věnovat se také budeme řízení na úrovni managementu.

 

Prezentace  ke stažení:

Leoš Hons - Standardizovane komunikacni rozhrania konference v roce 2015
 
Otto Havle - Standardizace formátu kontrolního plánu

Robert Charvát - Industry 4.0. - jak z Big Data udělat Smart Data, sběrnice Etherent Powerlink

Krusberský - Zvyšování efektivity výroby pomocí MES software ImproveIT

Miroslav Patočka - Nasazujeme OEE

Vlastimil Braun - 5 let zkušeností s projekty monitoringu výroby a OEE

Martin Hrubý - počítačové rozvrhování výroby

Jiří Sedláček - bezpečná a spolehlivá infrastruktura IT

Tomáš Gebauer - počítače a software pro průmysl. automatizaci

Jan Gerhart - Výběr cloudu II

 

Program:

8.30 - 9.00            Registrace

9.00 - 9.05            Zahájení semináře, úvodní slovo

9.05 - 9.25            Komunikační rozhraní mezi MES systémy a jeho okolím, Leoš Hons,MES centrum

9.25 - 9.45            Formát kontrolního plánu pro sledování způsobilosti výr. procesu,Otto Havle,FCC PS

9.45 - 10.10          Industry 4.0. - jak z Big Data udělat Smart Data, symbióza IT a realtime na sbběrnici Etherent Powerlink, Ing. Robert Charvát, B+R automatizace s.r.o.

10.10 - 10.30        Zvyšování efektivity výroby pomocí MES software ImproveIT, Roman Krusberský, SCADA servis

10.30 - 10.50        Systém pro monitoring strojů, sledování prostojů a výpočet OEE. Ing. Rudolf Fojtík, CAMO s.r.o.

10.50 - 11.10        Nasazujeme OEE, Ing. Mgr. Miroslav Patočka, UNIS

11.10 - 11.30        "5 let zkušeností s projekty monitoringu výroby a OEE" Ing. Vlastimil Braun, Compas automatizace s.r.o.

11.30 - 12.30        Přestávka, občerstvení

12.30 - 13.00        Počítačové rozvrhování výroby,Martin Hrubý,FIT VUT v Brně

13.00 - 13.20        Simulace, efektivní nástroj pro inovaci a plánování, Doc.Simeon Simeonov, FSI VUT

13.20 - 13.35        Jak se buduje bezpečná a spolehlivá IT infrastruktura v organizaci? Ing. Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster

13.35 - 13.55       Počítače a software pro průmyslovou automatizaci, Tomáš Gebauer, ELVAC

13.55 - 14.15        Systém efektivního řízení výroby, Ing. Petr Skřípský, NOAX Technologies

14.15 - 14.35       Výběr cloudu, aneb jak zvolit ten nejlepší? Jan Gerhart

14.35                    Ukončení semináře, oběd formou rautu

 

Bližší informace včetně anotací přednášek naleznete zde:  Program.

 

Přednášející:

Leoš Hons
Je zakladatelem a předsedou neziskové organizace MES Centrum, která se věnuje zpřístupňování informací, definováním standardů, vytváření informačních platforem a dalším činnostem v oblasti řízení výroby, kvality, údržby a dále detailního rozvrhování a výrobní logistiky podporované moderními informačními systémy.
Dále od roku 2004 působí ve společnosti UNIS v oddělení Řídicí a informační systémy, které se věnuje vývoji systému MES PHARIS. Zde si prošel pozicemi vývojáře, analytika, vedoucího oddělení a produktového manažera tohoto systému.
 
Martin Hrubý
Martin Hrubý (narozen 1976) získal inženýrský a doktorský diplom na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, kde také od roku 2004 působí jako odborný asistent. Zaměřuje se na oblasti počítačového modelování, optimalizací a analýz strategického rozhodování. Přednáší v předmětech Modelování a simulace, Teorie her a Geografické informační systémy. Je spoluautorem počítačového modelu obchodování s elektřinou v ES ČR, který poskytuje obchodní analýzy pro MPO ČR, ČEPS, OTE, ERÚ a mnoho tuzemských energetických firem. V posledních letech se plně zaměřuje na analýzu kombinatorických úloh a aplikace výpočetních meta-heuristik v průmyslových optimalizátorech výroby. Jeho průmyslový optimalizátor výroby je nasazen v několika podnicích v ČR.
 
Ing. Otto Havle, CSc., MBA
Absolvent ČVUT v oboru měřicí technika. Dále absolvoval postgraduální studium ČVUT a kurs MBA na Sheffield Hallam University. Působí jako výzkumný pracovník v oboru geofyzikálních přístrojů, ředitel společnosti FCC průmyslové systémy s.r.o. a odborný garant projektu ROMESY: robotický měřicí systém pro sledování způsobilosti výrobního procesu.
 
Ing. Mgr. Miroslav Patočka
Místopředseda organizace MES Centrum, působí ve společnosti UNIS jako analytik v oblasti řídicích a informačních systémů. Vystudoval Fakultu informatiky MU se zaměřením na informační systémy a Fakultu podnikatelskou VUT se zaměřením na řízení výroby. V oblasti IT se pohybuje jako analytik od studia na vysoké škole, od roku 2011 se věnuje výrobním informačním systémům (MES).

 a další

Cena semináře:

Účast na semináři je zdarma na základě předchozí registrace - viz  Registrace.


Cílová skupina:

  • Střední a top management průmyslových podniků
  • Pracovníci IT úseků v průmyslových podnicích
  • Výzkumní pracovníci
  • Zájmové organizace
  • Poradenské společnosti

 

Odborný garant akce:

Leoš Hons - předseda organizace MES Centrum, o.s.

 

Manažerka akce:

Tereza Chwastková

+420 773 277 506

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Anotace:

1.  Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémy a jeho okolím
Leoš Hons – předseda organizace MEScentrum o.s.
Jednou  z  nevíce  komplikovaných  činností  v  rámci  implementace  MES  systému  bývá  jeho  integrace
s  okolními systémy. Tyto problémy zpravidla  vznikají z  důvodu nedostatečné definice těchto rozhraní,
nedorozuměním  mezi  jednotlivými  stranami  způsobené  odlišnou  terminologií,  či  opomenutím
některých závislost a vnořených procesů. Těmto nechtěným jevům se dá efektivně předcházet použitím
metodik  a  standardů  věnujícím  se  této  oblasti.  Tato  prezentace  odhalí  cíle,  rozsah  a  aktuální  stav
projektu  definujícího  standardní  komunikační  rozhraní  mezi  MES  systémy  a  jeho  okolím,  který  pod
záštitou organizace MES Centrum.


2.  Standardizace formátu kontrolního plánu pro sledování způsobilosti výrobního procesu
Ing. Otto Havle, CSc., MBA – ředitel společnosti FCC Průmyslové systémy
Otázkou standardizace formátu kontrolního plánu se naše společnost zabývá v souvislosti s vývojem
robotického kontrolního pracoviště. V současné době je nejběžnější formou kontrolního plánu tabulka
v papírové nebo elektronické podobě. V tabulce jsou slovně popsány kontrolní postupy, pro názornost
je někdy připojen výřez z výkresu.
Automatizované provádění kontrolního plánu vyžaduje, aby byl jeho formát čitelný a interpretovatelný
řídicí jednotkou automatického měřicího systému. Příspěvek se zabývá vztahem kontrolního plánu,
jeho automatické nebo poloautomatické interpretace do podoby dat pro řízení měřicího systému a
samotnou realizací měření.
Součástí příspěvku bude prezentace východisek pro standardizaci formátu kontrolního plánu v
souvislosti se zařazením automatizovaného měřicího systému pod MES/ERP.


3.  Industry  4.0  -  jak  z  Big  Data  udělat  Smart  Data,  symbióza  IT  a  realtime  na  sběrnici  Ethernet
POWERLINK.
Ing. Robert Charvát – B+R automatizace s.r.o.
Nacházíme  se  v  době  Industry  4.0,  v  době  kdy  i  ten  nejjednodušší  automatizační  prvek  dokáže
poskytnout velké množství dat o svém minulém a současném stavu ostatním prvkům v síti. Bezpečný a
rychlý přenos dat, analýza objemných a různorodých dat jsou témata, kterými se budou firmy muset
začít zabývat, aby posílily svoji konkurenceschopnost. Společnost B&R nabízí pomoc při řešení těchto
témat.


4.  Zvyšování efektivity výroby pomocí MES software
ImproveIT,
Roman Krusberský, SCADA servis
Modulární výrobní informační systém, má za úkol plánovat a řídit výrobu, získávat z ní potřebná data,
vyhodnocovat  je  a  to  vše  za  účelem  získání  maximální  efektivity  v  reálném  čase.  Systém  slouží  jako
nástroj pro analýzu výroby, sledování stavu výrobních zařízení, sledování výtěžnosti strojů, energetické
náročnosti  výroby  a  je  důležitým  manažerským  nástrojem  pro  řízení  výrobních  procesů.


5.  Systém pro monitoring strojů, sledování prostojů a výpočet OEE.
Ing. Rudolf Fojtík – jednatel CAMO, spol. s r.o.
Ing. Milan Chovančík – vedoucí IT, CAMO, spol s r.o.
Ing. Kateřina Daňková – průmyslové inženýrství Česká zbrojovka, a.s.
MMS CAMO je aplikace typu MES, která slouží pro sledování a řízení efektivity výroby.
Umožňuje automatizovat sběr dat od výrobních strojů, slouží pro  sledování čistého výrobního času a pro
sledování a analýzu prostojů.
MMS nabízí způsob, jak měřit celkovou efektivitu výrobních zařízení a odkrýt vznikající ztráty ve výrobě.


6.  Nasazujeme OEE
Ing. Mgr. Miroslav Patočka – Místopředseda MEScentra o.s. analytik ve společnosti UNIS
Náhled  na  oblasti,  se  kterými  se  setkáváme  při  implementaci  metrik  OEE  ve  výrobních  podnicích.
V implementační nebo postimplementační fázi zpravidla vznikají nové požadavky na customizaci metrik
naplňující  specifické  potřeby  podniku.  Zmiňované  oblasti  se  nacházejí  na  úrovni  sběru  dat,  výpočtu
ukazatelů, analýzy výsledků nebo řízení navazujících procesů.


7.  „5 let zkušeností s projekty monitoringu výroby a OEE“
Ing. Vlastimil Braun - COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Co dělat a čemu se vyhnout v projektech monitoringu výroby a OEE. Fáze implementace OEE
v podnicích. Zkušenosti a ukázky projektů a aplikace COMES OEE a jeho přínosy.


8.  Počítačové rozvrhování výroby
Martin Hrubý – Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Počítačové rozvrhování výroby je souborem modelovacích, simulačních a optimalizačních principů, které
po vhodném vyladění poskytují výrobní rozvrhy pro daný výrobní podnik a jeho specifika. Vycházíme z
potřeby v čase rozvrhnout množství výrobních operací na sadu dostupných výrobních prostředků (stroje,
personál,  spotřeba  materiálu).  Problém  sestavení  výrobního  rozvrhu  na  zadané  požadavky  je  zde
formulován  jako  kombinatorická  optimalizační  úloha.  Tuto  úlohu  může  řešit  člověk  nebo  počítač.
Chceme  zkoumat  rozdíly v  řešení  úlohy člověkem  a počítačem  v  kritériích objektivní kvality  rozvrhu,
rychlosti poskytnutí rozvrhu a flexibility při změnách ve formulaci úlohy. Praxe jednoznačně ukazuje, že
počítač v porovnání s člověkem dává na zadanou úlohu vždy lepší řešení a navíc ve výrazně kratším čase.
Je však třeba poznamenat, že míru rozdílu mezi lidsky a počítačově sestaveným rozvrhem nelze vždy
jednoznačně  kvantifikovat,  neboť  je  velmi  odvislá  od  podmínek  konkrétního  podniku  a  objemu  jeho
výroby.
V referátu budou rozebrány základní podoby modelu úlohy rozvrhování a optimalizační metody výpočtu
úlohy. V rámci modelování technologických postupů výroby budou popsány modely výrobní operace,
výrobních  zdrojů  a  návaznosti  operací.  V  sekci  o  rozvrhování  bude  rozebrána  základní  procedura
rozvrhnutí  operace  na  zdroje.  Dále  budou  popsány  rozdíly  mezi  levostranným  a  pravostranným
rozvrhováním. V sekci o optimalizačních metodách budou ukázány analytické a heuristické algoritmy
optimalizace s důrazem na princip genetických algoritmů. Výklad bude doprovázen příklady z praktické
výroby.


9.  SIMULACE – efektivní nástroj pro inovaci a plánování
Doc. Simeon Simeonov, CSc. –VUT FSI Brno
Co přináší uplatňování simulace v praxi?
Při  simulaci  namísto  sledování  dynamického  chování  konkrétního objektu  a  sledování jeho  reakcí  na
organizační  a  technické  změny  sledujeme  chování  jeho  modelu.  Tímto  přístupem  můžeme  vytvářet
modely ještě neexistujících systémů a  už při projektovaní zabezpečíme, že chování navrhnutého systému
bude přesně odpovídat našim představám.
Pomocí  výsledků  simulace  se  minimalizuje  riziko vznikající  změnami organizačních  a  technologických
procesů a zabezpečí se nacházení úspěšných řešení projektů a inovací při přesném ověření nákladů.
Přednáška  seznamuje  s  možnostmi  použití  průmyslového  simulátoru  v  podmínkách  výrobní  i
nevýrobní  sféry  a  simulací  materiálového  toku,  nákladů,  možností  optimalizace.    Prezentace
konkrétních aplikací ve výrobních i nevýrobních podnicích. Možnosti výstupů a  jejich implementace
do  podmínek  podniku.  Řešit  pomocí  průmyslového  simulátoru  především  (ale  nejen)  následující
problémy:
-  určit propustnost systému (výrobního nebo nevýrobního)
-  jsme schopni splnit zakázku v termínu?
-  Jakou dobu potřebujeme  pro dokončení určitého počtu výrobků?
-  využití zdrojů (strojů, zařízení a pod.) a personálu
-  zjistit požadavky na zásobování a sklady
-  jak se náš systém bude chovat při zavedení řízení typu JIT (Just-In-Time) ?
-  vliv poruch strojů a jejich údržby na výkonnostní charakteristiky systému
-  určování optimální velikosti skladu (meziskladu)
-  jak optimalizovat tok výrobních dávek
-  generování detailních výrobních a materiálových plánů
-  co se stane, když budeme aplikovat moderní pravidla řízení výroby
-  zjistit čas cyklu, jak zkrátit výrobní cykly
-  jak zavést v podniku kapacitní plánování a Re-Engineering
-  optimalizace rozložení strojů a zařízení


10.  Jak se buduje bezpečná a spolehlivá IT infrastruktura v organizaci?
Ing. Jiří Sedláček, NSM Cluster
Ohlédneme se do nedávné minulosti. Dozvíte se jak se vyvíjela výpočetní technika, jaké plnila
funkce dříve a jaké nyní.
Proč je součástí našeho každodenního života, jak nás ovlivňuje a co je nutné zajistit abyste bez
ohledu na literu ZoKB,
byli schopni zajistit kontinuitu byznysu Vaší organizace a integritu Vašich dat.


11.  Počítače a software pro průmyslovou automatizaci
Tomáš Gebauer – ELVAC a.s.
Zaměříme se na speciální a průmyslové počítače nejenom pro výrobní a průmyslové podniky, ale také
pro použití v  jakýchkoli povětrnostních podmínkách. Současně navážeme na možnosti námi vyvinutých
informačních a MES systémů, které jednoduše propojíme s  Vašim podnikovým IS. Společnost ELVAC a.s.,
se zabývá komplexní dodávkou služeb průmyslovým podnikům a jsme připraveni pomoci Vám při řešená
Vašich potíží nejenom v IT oblasti.
12.  Ing. Petr Skřípský – NOAX – bez anotace


13.  Výběr cloudu, aneb jak zvolit ten nejlepší?
Jan Gerhart
Ve dvacetiminutovém bloku vás seznámíme s  nejdůležitějšími aspekty, které je nutno brát v  potaz při
výběru  vhodného  poskytovatele  cloudu  a  cloudové  technologie.  Dozvíte  se  důležité  rozdíly  mezi
jednotlivými distribučními modely cloudu a jejich vazbu na vaše prostředí a vaše aplikace. Seznámíme
vás  s  úskalími  smluvních  ujednání  vč.  právních  dopadů.  Vysvětlíme  vám  rozdíly  v  přístupu  velkých  a
malých cloudových poskytovatelů a naznačíme, jak důležitá je podpora, kterou vám poskytovatel cloudu
nabízí. Pokusíme se také zodpovědět základní otázky bezpečnosti dat v pojetí všech modelů cloudu.

Jste zde: Home Akce Konference IT v průmyslu