Hodnocení personálu dle OEE

 V postimplementační fázi projektů realizujících nasazení standardní metriky OEE se zpravidla objeví nové požadavky na customizaci metriky s cílem naplnit specifické potřeby podniku. Požadované modifikace se nacházejí na úrovni sběru dat, výpočtu ukazatelů, analýzy výsledků nebo řízení navazujících procesů. Nyní se podíváme na modifikace metriky OEE, které lze využít pro hodnocení a odměňování personálu.

Číst dál...

OEE a odvozené ukazatele TEEP, PEE, OAE, OPE, OFE, OTE a CTE

Celková efektivnost zařízení (CEZ), anglicky Overall Equipment Effectiveness (OEE), je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení. Poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení i celých výrobních podniků. Zahrnuje v sobě více složek ovlivňujících celkovou efektivnost, které lze samostatně vyhodnotit a použít k eliminaci nalezených ztrát (organizace, výkonu a kvality).

Číst dál...

Distribuované řídicí systémy - Průmysl 4.0

Logickým trendem ve výrobních podnicích je integrace systémů po horizontální i vertikální linii. MES systémy hrají nezastupitelnou roli v překlenutí propasti mezi podnikovými informačními systémy (ERP) a systémy pro automatizaci výroby (PLC). Zatímco podnikové informační systémy jsou centralizované, řídicí jednotky ve výrobě jsou ze své podstaty distribuované. S rozdílnou povahou těchto systémů se snaží vypořádat distribuované MES systémy založené na principu multiagentních systémů.

Číst dál...

Máme naději na optimální výrobní plán?

Abstrakt: Článek pojednává o technikách výpočtu výrobních rozvrhů a o pojmu optimální výrobní rozvrh (výrobní plán). Smyslem článku je objasnit okolnosti dosažitelnosti optimálního výrobního rozvrhu.
Úvod do teorie výrobního rozvrhování - Anglická literatura rozlišuje dvě činnosti - plánování (planning) a rozvrhování (scheduling). 

 Zjednodušeně řečeno, při plánování se rozhodujeme, co chceme udělat a jakým postupem toho lze dosáhnout. V pojmech MES systémů je výsledkem plánování soupis výrobních operací a jejich konkrétních parametrů; jako je doba trvání operace, její potřebné časové návaznosti na jiné operace, potřebné výrobní a materiálové zdroje. Tato činnost je profesí technologa výroby a v tomto článku není zkoumána. Zformulování operací a výrobních zdrojů tvoří zadání úlohy pro rozvrhování.

Číst dál...

Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě

Cílem tohoto článku je představit výsledky mé diplomové práce vypracované pod vedením Ing. Martina Hrubého, Ph.D., kterou jsem úspěšně zakončil studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Jak je již z názvu patrné, práce se zabývá vytvořením modulu plánování výroby v MES a nově zkoumá možné přístupy k okamžitému přeplánování v důsledku poruchy původního rozvrhu. 

Číst dál...

Na co nezapomenout při implementaci MES systému

I přes to, že název tohoto článku je „Na co nezapomenout při implementaci MES systému“, jeho hlavním cílem je představit vám Manufacturing Maturity Model (Model výrobní vyspělosti). Název článku jsem zvolil z přesvědčení, že Model výrobní vyspělosti by vás měl vést k zamyšlení na co skutečně nezapomenout u implementace MES . Detailní popis Modelu výrobní vyspělosti je ve White paperu číslo 38 vydaném organizací MESA (www.mesa.org). Cílem tohoto článku je poskytnout vám základní informace o tom, že nějaký Model výrobní vyspělosti existuje a jakým způsobem je možné ho využít.

Číst dál...

Postavení MES mezi informačními systémy v průmyslovém podniku

V současné době probíhá intenzivní odborná diskuse o nutnosti zavádět informační systémy řízení výroby v průmyslových podnicích. V podstatě jde o názorový střet zastánců budování mezivrstvy mezi řídicími systémy a podnikovými systémy a těch, kdo jsou přesvědčeni, že tato mezivrstva není nutná, protože je možné efektivně propojit systémy řízení technologických procesů a systémy pro řízení podniků. Tento článek je úvodem k odborné anketě.

Číst dál...

Zostřující se konkurenční boj je šancí pro dodavatele MES

  Uživatelé z oborů strojní i procesní výroby se chystají investovat do systémů MES, a to především proto, že chtějí zvýšit produktivitu výroby, integrovat ji do globálních dodavatelských řetězců, usnadnit inovace výrobků a omezit podnikatelská rizika. Konstatuje to analýza konzultantské společnosti Frost & Sullivan. Podle ní se má současný evropský trh se systémy MES do roku 2016 více než zdvojnásobit. Především zostřující se konkurenční boj a potřeba rychlých inovací produktů jsou hybné síly trhu s těmito systémy.

Číst dál...

Nákup techniky pro automatizaci:Deset nejčastějších chyb

Ambicí každého projektu zařízení automatizace je hospodárně a včas poskytnout a dále trvale plnit požadované funkce automatizace. Ne vždy se toto zdaří. O tom, že jde o téma velmi často diskutované mezi uživateli i dodavateli automatizační techniky, svědčí skutečnost, že mezi deseti nejčtenějšími články publikovanými na významném portálu Automation.com v roce 2009 je i příspěvek M. Colemana z firmy Bosch Rexroth s názvem The 10 most common mistakes made when purchasing automation. Čtenářům časopisu Automa tento příspěvek přinášíme po částečné úpravě v české verzi.

Číst dál...

Jste zde: Home Články MES-MOM