Hodnocení personálu dle OEE

 V postimplementační fázi projektů realizujících nasazení standardní metriky OEE se zpravidla objeví nové požadavky na customizaci metriky s cílem naplnit specifické potřeby podniku. Požadované modifikace se nacházejí na úrovni sběru dat, výpočtu ukazatelů, analýzy výsledků nebo řízení navazujících procesů. Nyní se podíváme na modifikace metriky OEE, které lze využít pro hodnocení a odměňování personálu.

Komentáře k článku (6)

Číst dál...

Digitální továrna Siemens Amberg

 99,99885% = dosažená kvalita výroby.
Po celá léta diskutovali vědci o tom, jak se bude výroba měnit. Podstatné elementy "inteligentní" továrny budoucnosti lze shlédnout v „Elektronické továrně Siemens“ v Ambergu. Již dnes tam komunikují produkty se stroji a všechny procesy jsou IT optimalizovány a IT kontrolovány – při minimální četnosti chyb. 

Komentáře k článku (1)

Číst dál...

Industrie 4.0 v oblasti průmyslu a tisku

 V Německu a dalších vedoucích evropských průmyslových zemích v továrních halách straší nový pojem: Industrie 4.0. nástupci vědy, politiky i praxe hovoří o příchodu čtvrté průmyslové revoluce.
Řada vedoucích pracovníků se však ptá: není to jen humbuk, jak se o něm zmiňuje gartnerovská hype křivka, která již každoročně dvacet let komentuje aktuální stav a směřování nových technologií?

Komentáře k článku (0)

Číst dál...

Německá koncepce „Průmysl 4.0“ pomáhá Číně stát se světovým ekonomickým hegemonem

Industry4Německo upevňuje své vztahy s Čínou v oblasti průmyslových inovací. Průmysl 4.0 je pro Čínu odrazovým můstkem: Podle čínských odhadů by průmysl mohl zvýšit svou produktivitu o 25 až 30 procent. Z krátkodobého hlediska se jedná o výhodnou dohodu pro Německo. Je ale velmi pravděpodobné, že Německo tak pomáhá Číně pohltit světový trh, tedy i ten jeho. Znovu stojí za to upozornit, že český průmysl se na ničem podobném nepodílí a pokud, pak jen dodávkami pro vyspělejší ekonomiky. Je předurčen k tomu, aby v budoucnosti paběrkoval. 

Komentáře k článku (0)

Číst dál...

MES Systémy ve strojírenství – část 3

 1.Systémový návrh inteligentního MES systému

  V této části budu zpracovávat obecný systémový návrh inteligentního MES systému.  Inteligence systému bude spočívat v:

  • schopnosti automatického zpracovávání velkého množství dat,
  • automatické provádění pozorování a vybírání podstatných informací pro řízení výrobního procesu,
  • automatické vyhodnocování parametrů a jejich zformování do klíčových výrobních charakteristik,
  • automatické plánování a provádění operací k dosažení optimální výroby v podniku za schopnosti řešit problémy bez numerických algoritmů - ve svém systémovém návrhu inteligentního MES systému se budu zabývat plánováním, přeplánováním a výkonnostními charakteristikami řešenými metodou genetických algoritmů. Automatické přeplánování bude probíhat na základě porovnávání Ganttových diagramů naplánovaného původního diagramu se skutečnou situací zakreslovanou do dalšího diagramu.

Komentáře k článku (0)

Číst dál...

MES Systémy ve strojírenství – část 2

1.     Rozdělení modulů na hlavní a podpůrné funkce

Moduly MES systémů dle asociace MESA lze rozdělit na hlavní a podpůrné funkce, jak je uvedeno v [1]

     1.1     Hlavní funkce MES
    1.1.1     Plánovací systémové rozhraní

MES přímo souvisí s plánováním systému, který umožňuje tok informací mezi systémy. Kvůli velké různorodosti instalovaných systémů, je obvykle pro rozhraní vyvinut uživatelský software, který je vhodný k projektování MES. Dalším krokem je spolupráce zákazníka a výrobce MES, kdy se určuje tok informací, jejich formát a nastavení.

Komentáře k článku (0)

Číst dál...

OEE a odvozené ukazatele TEEP, PEE, OAE, OPE, OFE, OTE a CTE

Celková efektivnost zařízení (CEZ), anglicky Overall Equipment Effectiveness (OEE), je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení. Poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení i celých výrobních podniků. Zahrnuje v sobě více složek ovlivňujících celkovou efektivnost, které lze samostatně vyhodnotit a použít k eliminaci nalezených ztrát (organizace, výkonu a kvality).

Komentáře k článku (3)

Číst dál...

MES Systémy ve strojírenství – část 1

Pod názvem „MES Systémy ve strojírenství“ jsme pro vás připravili sérií článků se stejnojmenným názvem, které vychází z diplomové práce, kterou vypracovala Iva Štrublíková.
1. Základní funkce a vlastnosti MES

MES jsou systémy vyvinuté pro operativní plánování a řízení výroby, jejichž účelem je operativně poskytovat informace pro okamžité řízení a optimalizaci výrobních procesů. Pomáhají výrobním manažerům lépe využívat informace pro spouštění výrobního plánu. Jsou vhodné i pro nasazení do výroby, kde je již nasazený podnikový informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) z důvodu zefektivnění řízení a optimalizaci výrobních procesů podniku. Jedná se tedy o přímý integrovaný počítačový systém, který akumuluje metody a nástroje potřebné ke zdokonalení výroby.

Komentáře k článku (0)

Číst dál...

Distribuované řídicí systémy - Průmysl 4.0

Logickým trendem ve výrobních podnicích je integrace systémů po horizontální i vertikální linii. MES systémy hrají nezastupitelnou roli v překlenutí propasti mezi podnikovými informačními systémy (ERP) a systémy pro automatizaci výroby (PLC). Zatímco podnikové informační systémy jsou centralizované, řídicí jednotky ve výrobě jsou ze své podstaty distribuované. S rozdílnou povahou těchto systémů se snaží vypořádat distribuované MES systémy založené na principu multiagentních systémů.

Komentáře k článku (3)

Číst dál...

Máme naději na optimální výrobní plán?

Abstrakt: Článek pojednává o technikách výpočtu výrobních rozvrhů a o pojmu optimální výrobní rozvrh (výrobní plán). Smyslem článku je objasnit okolnosti dosažitelnosti optimálního výrobního rozvrhu.
Úvod do teorie výrobního rozvrhování - Anglická literatura rozlišuje dvě činnosti - plánování (planning) a rozvrhování (scheduling). 

 Zjednodušeně řečeno, při plánování se rozhodujeme, co chceme udělat a jakým postupem toho lze dosáhnout. V pojmech MES systémů je výsledkem plánování soupis výrobních operací a jejich konkrétních parametrů; jako je doba trvání operace, její potřebné časové návaznosti na jiné operace, potřebné výrobní a materiálové zdroje. Tato činnost je profesí technologa výroby a v tomto článku není zkoumána. Zformulování operací a výrobních zdrojů tvoří zadání úlohy pro rozvrhování.

Komentáře k článku (0)

Číst dál...

Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě

Cílem tohoto článku je představit výsledky mé diplomové práce vypracované pod vedením Ing. Martina Hrubého, Ph.D., kterou jsem úspěšně zakončil studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Jak je již z názvu patrné, práce se zabývá vytvořením modulu plánování výroby v MES a nově zkoumá možné přístupy k okamžitému přeplánování v důsledku poruchy původního rozvrhu. 

Komentáře k článku (0)

Číst dál...

Jste zde: Home Články MES-MOM