GloNet

 

Glonet je lokální podniková síť zaměřená na zákaznickou spolupráci. GloNet má statut výzkumného projektu, pod záštitou Evropské Komise, FP7-ICT. Česká společnost KOMIX, specializující se zejména na dodávky informačních systémů a aplikací na klíč či na integrační nebo transformační projekty, je jednou ze sedmi evropských organizací, které se na projektu podílí.

GloNet se zaměřuje na návrh, vývoj a nasazení agilního virtuálního podnikového prostředí pro sítě malých a středních podniků dodávajících vysoce přizpůsobitelné a o služby obohacené produkty prostřednictvím end-to-end spolupráce se zákazníky a lokálními dodavateli.
Hlavní ideou projektu je vytvoření nového způsobu jak poskytovat informace a sdílet znalosti (např. katalogy výrobků, brožury, best practices, profily firem atd.) mezi zúčastněnými stranami v dynamickém softwarovém prostředí. GloNet dále cílí na způsoby jak poskytovat tyto služby prostřednictvím cloudu; jak podporovat vyjednávání mezi zúčastněnými stranami; jak nastavit optimální pracovní postupy nebo jak automaticky sledovat výkony a předpovědi potenciálních rizik. GloNet představuje dynamický obchodní ekosystém, kde jsou vzájemná propojení členů a jejich rolí přizpůsobována obchodním příležitostem.

V současnosti dochází ve výrobě k přechodu k vysoce přizpůsobeným produktům a s nimi souvisejícím doplňkovým službám, které odpovídají individuálním požadavkům jednotlivých zákazníků, takže zákazníci vlastně produkty „spoluvytváří“. Tyto produkty zahrnují mnoho různých vlastností a zdrojů, které jsou málokdy k dispozici v jednom podniku, a pro kompletaci vyžadují spolupráci více subjektů.
Komplexní multidodavatelský produkt s vysokým stupněm přizpůsobení zahrnuje přidružené služby (např. podpora údržby, asistenční průvodci, atd.), které je složitější naplánovat a nastavit než u standardizovaných produktů. Dochází k zapojení zákazníků do vytváření hodnoty, detailní definice, konfigurace, porovnání a modifikace individuálních řešení.
Důležitými termíny, které vystihují principy spolupráce, jsou co-creation a co-innovation. Poskytnutí adekvátní ICT podpory evropským malým a středním podnikům může znamenat konkurenční náskok před výrobci z jiných regionů, kteří jsou zaměřeni na masovou výrobu standardizovaných produktů. Překonání ekonomické krize vyžaduje, aby se společnosti soustředily na export, především do rozvíjejících se trhů, jakými jsou Brazílie, Rusko, Indie, Čína, což je ovšem pro SME (malé a střední podniky) složité, pokud podnikají samostatně.
Proto je pro spolupráci vhodná a lze říci nepostradatelná komunikační síť, která zahrnuje nejen evropské výrobce, ale i zákazníky a lokální dodavatele. Cílem projektu GloNet je návrh a vývoj požadovaných podpůrných platforem, jakož i adekvátních organizačních a řídících modelů, na pomoc rychlému vytvoření a efektivnímu fungování partnerství, které poskytnou evropským malým a středním podnikům velkou konkurenční výhodu.
GloNet zkoumá pokroky ve využití internetu a souvisejících služeb cloud computingu, zejména v oblasti podpory obchodních procesů a podnikání na internetu. Vyvíjí technologii, která bude na konci projektu připravena nabídnout podnikatelům prostor pro nové příležitosti v podnikání a obchodu pomocí služeb internetu.
Výzkumný úkol je zaměřen na identifikaci služeb, které jsou nezbytné pro vytvoření komunikační platformy, která podpoří obchodní operace virtuálních podniků. Nabídne prostor pro inovativní činnosti, které s sebou přináší díky novým technologiím velké množství příležitostí jak oslovit potenciální či stávající zákazníky, a prostor ke spolupráci se zahraničními partnery na trzích a v segmentech, které mohly být dosud jen stěží dostupné.
Jako vzorové podnikatelské oblasti, ve kterých má projektový tým aplikovat uvedené koncepty, byly v týmu řešitelů projektu GloNet zvoleny solární elektrárny (typický příklad podnikání, kde se kombinuje spolupráce mezi firmami zajišťujícími výrobu technologií, výstavbu elektrárny, zákazníkem a firmami, které se následně starají o podporu provozu) a inteligentní budovy. To ovšem neznamená, že principy GloNetu nelze aplikovat i jinde.

Návrh a způsob řešení

GloNet má za úkol poskytnout takové ICT řešení, které podporuje mobilitu malých a středních podniků, na které výzkum projektu cílí. Při návrhu řešení jsou brána v úvahu specifická kritéria takovýchto podniků, a to zejména skutečnost, že řešení musí být velmi flexibilní a lehce ovladatelné, snadno implementovatelné a udržitelné za minimálních finančních nákladů. Přizpůsobení platformy výše zmíněným skutečnostem a dosažení takové technologické úrovně, aby odpovídala požadavkům i těch méně technicky zdatných uživatelů, je jedním z největších úkolů projektu. Je třeba brát na vědomí, že zaměstnanci malých či středních podniků, nemusí být vždy technologicky a počítačově natolik gramotní, aby byli schopni využívat všech funkcí, které platforma pro vzájemnou spolupráci nabízí.

Jednou ze základních myšlenek je existence a související podpora dvou typů spolupráce:

  • dlouhodobá (trvalá) spolupráce mezi subjekty, které jsou angažované v dané oblasti businessu; pro tento účel jsou definovány tzv. Virtual Breeding Environments (VBE)
  • krátkodobá spolupráce zaměřená na dosažení konkrétního cíle, jakým může být např. společný vývoj nového produktu/služby nebo zajištění podpory konkrétnímu zákazníkovi; k tomuto slouží tzv. Virtual Organizations (VO)


Ekosystém GloNetu

 

Obr1

 

Hlavní funkční oblasti

Vytvořené softwarové řešení pokrývá následující oblasti funkcí a služeb:

  • základní správa kolaborativního prostoru Virtual Breeding Environment (VBE) (členové a jejich profily, kompetence, hodnotový systém, výkonnostní ukazatele, skupiny)
  • podpora pro zajištění důvěry mezi partnery, analýza společného hodnotového systému a odhalování potenciálních konfliktů
  • podpora hledání partnerů, navazování vztahů a uzavírání smluv
  • podpora vzniku a existence krátkodobých konsorcií, do kterých se typicky zapojují zákazníci a lokální dodavatelé
  • řízení rizik spolupráce

 

Platforma a ICT nástroje

Platforma je založena na technologii cloud computingu, tj. poskytuje software jako službu, ke které má uživatel přístup pomocí internetu. Zvolený způsob umožní větší pružnost a propojitelnost zdrojů spravovaných virtuálních podniků a usnadní vytváření podnikatelských ekosystémů třetími stranami, které jsou schopny vytvářet přidružené sítě, vytvářet nové virtuální podniky, bez jakéhokoliv většího technického zásahu IT profesionála. Hlavní charakteristikou platformy je její možné rozšíření a přizpůsobení si svého prostředí dle požadavků koncových uživatelů.
Základem platformy je řešení firmy CAS – výrobce CRM systémů, které je rozšířeno o nové vlastnosti definované projektem GloNet a pomocí webových služeb propojeno s dílčími aplikacemi, které zajišťují některé specializované funkce. Cílem je maximální využití open-source technologií a standardů (např. OSGi).

 

Platforma GloNet

 

Obr2

Informační a komunikační technologie hrají důležitou roli při tvorbě obchodní hodnoty na trhu. Jejich hodnota stoupá s podporou zahraničních, globálních obchodních aktivit společností. Pokrok v oblasti ICT má za následek zvýšení účinnosti nabídky těch organizací, které poskytují pokročilé služby díky využití nových obchodních modelů a příležitostem, které se jim naskýtají kvůli globální správě síťových aplikací. Využití technologie cloud computingu, jako relativně nového způsobu komunikace, způsobilo velké změny ve světě IT i ve způsobu jak firmy obchodují.