Standardizace rozhraní pro data kontrolního plánu v MES

 Způsobilost výrobního procesu (manufacturing process capability) ukazuje na jeho schopnost poskytovat trvale výrobky splňující požadovaná kritéria kvality. Je důležitou informací pro zákazníka, kterému dává jistotu, že výrobek vzniká ve stabilizovaných výrobních podmínkách. Kontrola způsobilosti výrobního procesu proto bývá základní součástí zákaznického auditu systému řízení kvality.

 Způsobilost výrobního procesu lze zjišťovat různými způsoby. Nejrozšířenějším z nich je sledování indexů způsobilosti vybraných znaků kvality  a jejich srovnání s předepsanými hodnotami. Tato metoda vyžaduje průběžné sledování stavu vybraných znaků kvality (product characteristics). Proces takového sledování je řízen předpisem zvaným kontrolní plán (control plan), který udává, jak často a jakým způsobem se mají kontrolní znaky vyhodnocovat. Pořízení kontrolního plánu a zpracování výsledků jeho realizace je jednou ze služeb systému MES, jak ukazuje obrázek.

 Kontrolní plán

Kontrolní plán je vytvářen pomocí odpovídajících služeb MES jako jsou příprava výroby, řízení kvality a další. Položky kontrolního plánu jsou v podstatě položky interní databáze znaků kvality. Je jasné, že kontrolní plán, stejně jako celá implementace systému MES, se bude lišit pro různá výrobní odvětví. Jiný bude v chemickém průmyslu, kde popisuje souhrn testů vlastností chemické sloučeniny, jiný bude ve strojírenství, kde z největší části spočívá ve zjišťování, zda vybrané rozměry výrobku leží v požadovaných tolerancích. K realizaci kontrolního plánu, což je v podstatě měření na vybraných vzorcích produkce, dochází obvykle na měřicím pracovišti. K provedení měření je třeba předpis, který můžeme považovat za interpretací kontrolního plánu pro zvolenou měřicí metodu.

Dosud nejobvyklejší metodou realizace kontrolního plánu je ruční nebo poloautomatické měření vzorku výrobku. Nejčastější interpretací kontrolního plánu je tedy textový nebo grafický dokument, papírový nebo elektronický, čitelný pro pracovníka provádějícího měření. Vzhledem k této skutečnosti se dnes obvykle nerozlišuje mezi pojmy "kontrolní plán" a "interpretace kontrolního plánu". Za kontrolní plán se považuje přímo jeho základní interpretace, kterou poskytuje systém MES v podobě tiskového, nebo elektronického dokumentu. Situace se však radikálně změní, pokud chceme k realizaci kontrolního plánu použít automatický měřicí systém. Pro něj je třeba interpretovat kontrolní plán jiným způsobem, například jako soubor dat pro software, který řídí proces měření. Podstatné je, že tato interpretace nemá pouze jinou formu, ale musí mít i podstatně jiný obsah. Stroj nedisponuje zkušenostmi a heuristickým přístupem, vyžaduje jednoznačná data co má změřit, jak to má změřit a jak výsledek vyhodnotit.

S tímto problémem jsme se střetli při vývoji robotického měřicího systému, který je ve smyslu realizace kontrolního plánu silně autonomní: sám vyhledává kontrolní znaky na výrobku, pomocí systému strojového vidění je vyhodnocuje a výsledky vrací do systému MES. Výroba interpretace kontrolního plánu pro takový systém je poměrně složitá: zahrnuje nalezení vhodných pozic robota, který nese kamery pro pořízení snímků, vytvoření efektivní a nekolizní trajektorie robota mezi měřicími místy, výběr a parametrizaci programů pro zpracování snímků pořízených kamerou, definice kritérií pro vyhodnocení výsledků měření a mnoho dalších informací souvisejících s praktickým provozem systému. Aby byl takový měřicí systém ekonomicky efektivní, musí být schopen změřit prakticky celý sortiment vyráběných výrobků. Zhotovení interpretace kontrolního plánu pro každý výrobek tedy musí být co nejjednodušší a neobejde se bez využití softwarových simulátorů a dalších podpůrných prostředků. Vývoj takových prostředků zase vyžaduje standardizaci rozhraní s databázemi kontrolního plánu v MESPokud je nám známo, pokus o takovou standardizaci dosud nebyl učiněn. Domníváme se však, že další automatizace výrobních procesů si ji postupně vynutí, neboť pro výrobce automatických měřicích systémů nebude ekonomicky únosné vyvíjet zvláštní rozhraní pro všechny systémy MES dostupné na trhu a pro dodavatele systému MES bude výhodné nabízet svůj systém s možností snadné integrace automatického pořizování dat pro sledování způsobilosti výrobního procesu. Z tohoto důvodu bychom rádi iniciovali vznik pracovní skupiny působící ve sdružení MES Centrum, kde by se na standardizaci tohoto rozhraní pracovalo.

Jste zde: Home Články Standardy Standardizace rozhraní pro data kontrolního plánu v MES