Správný výběr MES systému

Jak již název napovídá, tento článek je určen pro všechny, kteří se chystají vybrat nový informační systém pro řízení výroby, případně potřebují rozšířit systém stávající. Hlavním cílem tohoto článku je dát čtenáři do rukou jednoduchý návod, který může ušetřit mnoho času a předejít chybnému výběru. Vhledem k tomu, že u systému typu MES (Manufacturing Execution System) se předpokládá morální životnost systému minimálně 10 let a bezpečný a bezproblémový chod tohoto systému je pro výrobní proces naprosto kritický, výběru by měla být věnována dostatečná pozornost.
 Úvod do výběru MES systému

Před samotným výběrem MES systému musí být vedení firmy přesvědčeno, že implementace tohoto systému přinese očekávané přínosy. Dále musí být vybrán dostatečně kvalitní tým lidí, kteří výběr systému budou mít na starosti. Tito lidé musí mít správné znalosti a kompetence.

Trendy

I přes to, že nižší rozšíření (a z toho vycházející nižší počet celkových instalací) MES systémů, neumožnilo tak velký rozvoj, který proběhl v oblasti ERP systémů, můžeme považovat stále více aspektů těchto systémů za standardní. Tyto standardní aspekty jsou také podporovány většinou dnešních MES systémů a není zapotřebí jim věnovat příliš mnoho času při samotném výběru.
Velmi zajímavým trendem v oblasti MES systémů je větší specializace systémových integrátorů na jednotlivé výrobní oblasti, a tím se rozrůstající znalosti poskytovatelů řešení a systémových integrátorů. Výrobní podniky mohou zúročit tyto znalosti a využít je při samotné implementaci systému ke změně vlastních procesů.

Časový horizont

Výběr informačního systému by neměl trvat déle než 20 týdnů. Delší proces výběru není nutný a pouze navyšuje celkové náklady celého řešení. S příliš dlouhým výběrem bývá obvykle spojena i narůstající nedůvěra ostatních pracovníků firmy vůči týmu, který má tento úkol na starosti a na to navazující zaujatost k připravovanému řešení. To v některých případech může vést až k bojkotu připravovaného projektu a tím pádem k neúspěšnému konci.
Nezanedbatelné jsou i náklady, které zbytečně zdlouhavým výběrovým řízením, nabíhají jak společnosti, která systém vybírá, tak i dodavatelským firmám. Dodavatelské firmy obvykle tyto náklady v jiné formě přenesou zpět na koncového zákazníka.

Globální strategie IT

Velikost výrobního podniku může mít velký vliv na samotný výběr finálního řešení. V případě nadnárodní společnosti s mnoha výrobními závody může být stanovena globální IT strategie, která definuje jedno standardní řešení pro celou korporaci. V takovém případě obvykle dochází k implementaci vybraného produktu na tzv. pilotním provozu a na základě zkušeností s tímto pilotním provozem získaných dochází k rolování tohoto řešení na další provozy korporace.
V případě malých společností, nebo v případě kdy u velkých společností neexistuje globální strategie IT, výběr řešení probíhá trochu odlišným způsobem. Součástí týmu jsou většinou lokální manažeři, IT specialisté a inženýři a dá se říci, že tento proces je více zaměřený na detaily koncového řešení.

Kdo by se měl zúčastnit procesu výběru?

Do procesu výběru musí být začleněni zástupci jednotlivých odvětví, kterých se zavedení nového systému týká jak přímo, tak i nepřímo. Jedná se především o:
•    Vedení firmy,
•    Zástupce IT
•    Zástupce výroby
•    Zástupce oddělení kvality
•    Zástupce údržby
•    Zástupce výrobní logistiky
•    Zástupce plánování a rozvrhování výroby
•    …


Jednu ze základních rolí, i když velmi často opomíjených, zde hraje vedení firmy. Pokud rozhodnutí o implementaci nového systému nevychází (nebo alespoň není přímo podpořeno) z nejvyššího vedení, projekt má jen malou naději na úspěch.

Model výrobní vyspělosti

Model výrobní vyspělosti je detailně popsán v jednom z předchozích článků, který lze najít zde Výrobní model vyspělosti.
Společnost, která uvažuje o zavedení MES systému, by měla důkladně zvážit, zda je její „Výrobní úroveň vyspělosti“ vyrovnaná přes všechny základní „Výrobní podnikové oblasti“. V případě, že „lidské“, „procesní“, či „strukturální“ oblasti pokulhávají za oblastí „IT“, mělo by v prvé řadě dojít k podpoření právě těchto zmíněných oblastí.

Motivace změny

Před samotným rozhodnutím pořízení nového systému, by měla být jasně definovaná motivace, o kterou se toto rozhodnutí opírá. Tato motivace by měla být jasně definovaná, přímá a hlavně veřejně prezentovaná.

Proces výběru

Jak zde již bylo zmíněno, proces výběru by měl být co nejkratší. Tým, který má výběr na starosti musí splňovat základní předpoklady jako je základní informovanost o dané problematice, mít jasnou a všestranně akceptovanou motivaci zavedení nového systému a mít jasnou a veřejně deklarovanou podporu vedení společnosti.
Samotný proces výběru by se dal rozdělit do třech základních částí. Obsahem první části je vytvoření samotného zadání. Tato část je velmi důležitá, protože se od ní budou dále odvíjet části následující. Druhou částí je tzv. předvýběr několika systémů, které splňují základní předpoklady. A v poslední třetí části dále probíhá detailním zkoumání jednotlivých aspektů před vybraných systémů a stanovení vítěze.

Vytvoření zadání

Vytvoření zadání je úzce spojeno s motivací projektu.  Před samotným výběrem potřebujete mít k dispozici dokument, který vám bude sloužit jako prostředek pro interní formování vašich představ, pro předvýběr (viz následující kapitola), tak i následnou komunikaci s potencionálním dodavatelem a to ne jen v rámci výběru řešení, ale i realizace. Jasně vydefinované zadání v psané formě lze také využít jako záchranu v situacích, kdy jednotliví členi výběrového týmu mají odlišný názor na podobu nově vybíraného systému. Jasně formulované zadání vycházející z původní motivace změny, by nám v těchto situacích mělo vždy pomoci zvolit to správné rozhodnutí.

Předvýběr

Hlavním cílem této části je vytvořit rychlý výběr velmi omezené skupiny (dvou až tří) vyhovujících systémů daným požadavkům (tedy zadání). Tato fáze by měla být velmi krátká. Předvýběr by měl probíhat právě na základě vytvořeného zadání, které by mělo sloužit jako kontrolní odškrtávací list určující, zda dostupné systémy danému zadání vyhovují.
K této fázi může dobře posloužit některý z dostupných katalogů MES řešení, které jsou na trhu k dispozici. Jeden z takových katalogů lze nalézt i na MES Centru a to zde: Interaktivní katalog MES Systémů.

Hledání vítěze

Této fázi je zapotřebí věnovat nejvíce energie. Již máme vybrané favority a nyní se musíme pustit do detailního zkoumání všech aspektů, které jsou pro nás důležité. Jednotlivé dodavatele si pozvat na detailní prezentaci, nechat si řešení ukázat v reálném provozu, mít možnost si pohovořit s reálnými uživateli systému. U každého podstatného aspektu by měl výběrový tým dojít k zhodnocení, které systém (či dodavatel) danou problematiku řešení nejlépe. Na základě jasně ohodnocených jednotlivých bodů můžeme následně přistoupit k výběru nejlepšího nabízeného řešení.

Závěr

Tento článek v hrubých rysech nastínil doporučený průběh procesu výběru nového MES systému. Hlavními body samotného procesu jsou:
-    Vytvoření zadání,
-    Předvýběr a
-    Hledání vítěze.
Tyto body budou v následujících článcích rozebrány detailněji.

Jste zde: Home Články Výběr MES systému Správný výběr MES systému