Maggio

Magio Software Maggio je podnikový systém pro plánování a podporu výrobních procesů, zahrnující plánování výroby a řízení výroby. Tento plánovací software umožňuje získávání a vyhodnocování dat z výroby a porovnávání skutečného průběhu s plánem. Zabezpečuje také sledování spotřeby vstupů i evidenci odvádění výstupů. Kromě toho poskytuje informace pro oddělení skladu, jakosti (reklamací) a odbytu, včetně podpory procesů, vyžadujících si bezpečnou elektronickou komunikaci (EDI).

Maggio se zaměřuje na výrobní společnosti, především se spojitou (kontinuální) výrobou (textilní, chemický či potravinářský průmysl). Umí ale pomoci i dalším výrobním podnikům. Jedná se o systém složený z modulů, ve kterém klient může využít jen některé části – dle své konkrétní situace a potřeb.

Návaznost a propojení s ERP systémem

Většina výrobních podniků má implementován některý základní podnikový informační systém (ERP), který obvykle kvalitně pokrývá běžné podnikové procesy (účetnictví, finance, personální agendu a další). Systém Maggio je doplňkem hlavního, stávajícího informačního systému ERP a rozšiřuje jej o další výrobní funkce. Data jsou vzájemně provázána a sdílena mezi podnikovými systémy prostřednictvím technologie SQL:

 Rozvrstvení informačních systémů

Maggio-infographic pyramida

Maggio – oblasti řešení

Systém řeší následující oblasti:

-          - Sběr dat z výrobního procesu

 • Sledování vstupů do výroby (spotřebovávané materiály i polotovary včetně zdrojů a surovin)
 • Sledování odvádění z výroby ve formě produktů (finální výrobky, polotovary)
 • Sběrrůzných zařízení včetně kiosků, mobilních počítačů, výrobních linek, terminálů, měřičů spotřeby energií a dalších

-          - Poskytnutí reálného obrazu o výrobě v daném čase

 • Monitoring aktuálních výrobních kapacit
 • Evidence stavu vytížení jednotlivých pracovišť
 • Poskytování informací o výrobním úkolu stávajícím a následujícím pro osádku i mistra

-          -Evidenci personálu na pracovištích

-          -Evidenci provozních dat (směn, přerušení výroby z důvodů poruchy, čištění, přestávky)

        -Podklady pro řízení jakosti a řešení reklamací

 • Sledování původu každého výrobku až po vstupní suroviny
 • Evidence osob, které byly do výrobyjednotlivých fázích zapojeny
 • Podpora pravidelných měření, odvádění prvního kusu apod.

-          -Dlouhodobé kapacitní i krátkodobé operativní plánování výroby

 • APS (Advanced planning and scheduling)
 • Podpora seřazení jednotlivých výrobních úkolů do plánu dle daných kritérií (minimalizace zásob, minimalizace prostojů apod.)
 • Možnost simulace a optimalizace výrobního plánu
 • Pomoc s včasným zaplánováním případných polotovarů potřebných pro výrobu finálních výrobků

-          -Pohled obchodníků do plánu  - ATP (Available to Promise)

 • Odbyt se může systému dotázat na termín možného zařazení dané zakázky do výroby
 • Možnost sledovat aktuální stav výroby konkrétní zakázky pro svého klienta

-          -Vyhodnocování výroby a reporting

 • Sestavení výkazu o výrobě
 • Sledování efektivity výrobních zařízení i efektivity pracovníků
 • Vyhodnocování kvality produkce či vytížení strojů
 • Různé pohledy pro porovnávání plánu se skutečností

-          -EDI komunikace

 • Zajištění bezpečné elektronické výměny obchodních dokumentů (objednávky, odvolávky, dodací listy, faktury…)
 • Odstranění chyb vznikajících manuálním vkládáním dat do systémů

-          -Tvorba a tisk štítků pro označování produktů i celých balení

 • Včetně mezinárodních norem GTL nebo VDA
 • Zajištění korespondence dat na štítku se související EDI zprávou

Maggio – oblasti řešení

Maggio-infographic proces

-Možnosti úprav

Systém Maggio není neměnná krabice. Víme, že každá výroba je jiná a má odlišné požadavky. Software je proto konfigurovatelný a moduly upravujeme dle požadavků konkrétní výroby. V rámci předimplementační analýzy naši konzultanti projdou výrobu klienta a doporučí efektivní možnosti řešení. Klient tak ještě před samotnou implementací Maggio ví, jaké přínosy může za domluvenou cenu očekávat a jak budou problémy řešeny.