Act-in MES

Act-in MES je moderní výrobní informační systém stojící na více jak 30-ti letých zkušenostech mezinárodní skupiny Act-in Group s technickou a procesní podporou průmyslových výrobních podniků v mnoha evropských zemích a mnoha výrobních odvětvích. Hlavní moduly zaměřené na plánování, monitorování a řízení výroby, plánování a řízení údržby, plánování a řízení kvality úspěšně využívají přední výrobci v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu, papírenském průmyslu, textilním průmyslu a potravinářském průmyslu v Holandsku, Německu, Belgii, Česku, Slovensku, Anglii, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Turecku, Polsku a Maďarsku.

Act-in MES má modulární skladbu a zákazníci si tak mohou vybírat samostatné moduly a submoduly dle jejich aktuálních potřeb a finančních možností. Hlavní členění modulů je dle jejich primárního zaměření na řízení výroby, řízení údržby a řízení kvality.

Řízení výroby

Moduly na řízení výroby představují u našich zákazníků klíčový zdroj informací o aktuálním stavu jejich výrobních procesů, plnění zakázek, využití strojů a plnění norem, který jim umožňuje rychle a efektivně reagovat na případné odchylky od plánu a přijímat včasná a účinná opatření k jejich eliminaci.

Systém začíná kvalitním operativním plánováním zakázek na jednotlivá pracoviště a pokračuje přes přejímání zaplánovaných zakázek na dotykových výrobních terminálech operátory strojů a dále automatickým monitorováním průběhu realizace zakázek, odepisováním vyrobených kusů a zmetků, automatickým sledováním prostojů, přihlašováním a odhlašováním operátorů na pracovištích, automatickou aktualizací plánu výroby dle jeho aktuálního plnění a to vše doplněno on-line vizualizací plánu a skutečného plnění zakázek, prostojů a efektivity strojů OEE, přítomnosti operátorů a dosahované kvality na velkoplošných obrazovkách a dotykových výrobních terminálech. Nedílnou součástí je následná analýza a reporting výsledků.

Samozřejmostí je integrace těchto systémů na řízení výroby do stávajícího informačního systému zákazníků s automatickou výměnou dat se systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, MfG Pro, Helios, Karat, Dimenze apod.

Společnost Act-in nabízí zákazníkům pro oblast řízení výroby následujících pět hlavních aplikací:

  • Production Scheduler – pro plánování výroby
  • Performance Analyser – pro monitorování výroby a hodnocení efektivity využití výrobních kapacit (CEZ, OEE)
  • Field Client – pro dotykové výrobní terminály pro operátory, údržbu a kvalitu
  • Plant View – pro on-line vizualizaci stavu výroby a technologií na velkoplošných obrazovkách v dílnách a kancelářích
  • ANDON – pro on-line hlášení požadavků operátorů linek a strojů na údržbu, seřizovače, zásobování a kvalitu

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in patří on-line připojení ke strojům a bezchybné automatizované zpracování výrobních a procesních dat. O to se stará robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které umožňuje připojit a pracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

Řízení údržby

Moduly na řízení údržby představují začátek úspěšného rozvoje společnosti Act-in v oblasti informačních systémů navazující na více jak 30-ti letou tradici v průmyslové údržbě a servisu strojů a působení více jak 650-ti techniků a inženýrů údržby v předních výrobních společnostech. Systém Act-in Maintenance Control vznikl jako profesionální nástroj pro řízení údržby od skutečných profesionálů na údržbu, čímž si získal jedinečné postavení mezi podobnými systémy od jiných evropských dodavatelů.

Společnost Act-in nabízí zákazníkům pro oblast řízení údržby následující tři hlavní aplikace:

  • Maintenance Control – pro plánování a řízení údržby dle standardů CMMS a EAMS
  • Mobile Maintenance – pro mobilní údržbu komunikující se systémem Maintenance Control skrze mobilní zařízení
  • Condition Monitoring – pro měření, vizualizaci a archivaci procesních a technologických veličin s funkcí alarmů
Řízení kvality

Modul Statistical Quality Control umožnuje inženýrům a manažerům kvality vytváření plánů kvality pro jednotlivé produkty a výrobní operace, vytváření instrukcí pro jednotlivé kontrolní body v těchto plánech a rovněž stanovovat při jakých situacích má ke kontrole dojít, např. při zahájení a ukončení výrobní dávky, nebo při vyrobení každého x-tého násobného kusu, nebo v opakovaných časových periodách.

Tyto informace jsou automaticky zobrazovány na výrobních terminálech operátorům. Jakmile operátor zahájí výrobu daného výrobku nebo výrobní operace, systém ho vizuálně na terminálu automaticky upozorní na existující požadavky z kontrolního plánu, zobrazí mu instrukce a zároveň ho vyzve k zapsání výsledků kontroly zpět do systému, není-li tato informace již poslána do systému automaticky z měřícího zařízení nebo testovací stanice.

Zapsané výsledky se zobrazují on-line inženýrům a manažerům kvality pro jejich celkovou evidenci, analýzu a reporting výsledků. V případě zjištěné neshody, může operátor vytisknout průvodku a přiložit ji k danému výrobku, aby nedošlo k jeho záměně se shodnými kusy. O neshodě systém informuje rovněž inženýra a manažera kvality, kteří mohou rozhodnout o jeho uvolnění pro další operace, nebo jeho vyřazení do zmetků či zaslání na rework.

Aplikace Statistical Quality Control umožňuje ve spojení s aplikací Plant Monitor také sledovat kritické procesní veličiny a hodnotit a reportovat stabilitu a způsobilost procesu SPC.

Kromě propojení s aplikací Plant Monitor je možné rovněž propojení s ostatními aplikacemi Act-in jako například Maintenance Control, ANDON, Plant View, Field Client, Performance Analyser nebo Production Scheduler.

Všechny aplikace pracují nad jednou databází MS SQL a vynikají jak rozsáhlými možnostmi online připojení ke strojům, testerům, měřícím zařízením a dalším prvkům výrobního procesu, tak výborným uživatelským prostředím.

Více informací www.act-in.cz