SIDAS IEM

ŘEŠENÍ ÚLOH SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ
PLATFORMA SIDAT SIDAS IEM
Název systému: Modulární stavebnice SIDAT SIDAS
Název platformy: SIDAS IEM (Intelligent Energy Monitoring)

Vhodnost pro řešení úloh: Řešení na bázi produktu SIDAS IEM pokrývá úlohy monitorování a reportingu spotřeb různých druhů energií (elektrické energie, technologické vody, odpadní vody, páry, plynu atd.) s možností monitorovat a reportovat jednotlivé spotřeby nejen na základě standardních časových podmínek (reporty hodinové, denní, týdenní apod.), ale také na základě podmínek definovaných provozem technologie (signály z technologie).

Základ platformy:MS SQL server pro archiv měřených hodnot s přístupem klientů k serveru prostřednictvím rozhraní WWW standardním webovým prohlížečem, a to jak pro zadávání dat a reporting, tak i pro on-line zobrazení.

Možnost využití archivu měřených hodnot, který již u uživatele existuje na jiné platformě: Ano. V současnosti systém SIDAS podporuje platformy WinCC, InSQL, SIMATIC IT, AspenTech IP21 a ProLeiT.

Vstup dat:Vstup dat z jednotlivých měřičů je realizován dvěma způsoby. 

Pro manuální zadávání dat slouží přímo stránky WWW prohlížeče nebo je možné hodnoty zadávat importem z předdefinovaného souboru. Novinkou je i možnost off-line zadávání dat prostřednictvím mobilních zařízení na platformě Android a iOS.

Automatický sběr dat je řešen prostřednictvím OPC rozhraní, které umožňuje připojení vstupů všech existujících typů měřičů od jednoduchých s binárními signály až po úplnou integraci velmi složitých měřičů spotřeby s vlastní inteligencí. Díky otevřenému rozhraní OPC je samozřejmě možné získávat také data z libovolných systémů PLC.

Součástí řešení jsou předpřipravené HW moduly pro připojení měřičů s binárními nebo analogovými výstupy na bázi malých PLC a ověřená komunikační řešení pro elektroměry a průtokoměry různých výrobců.

Při realizaci sběru dat z měřičů využívá SIDAT svoje know-how předního dodavatele řídicích, monitorovacích a výrobních informačních systémů. V případě potřeby je možno sběr dat řešit rovněž ve spolupráci s dodavateli existující energetické a výrobní infrastruktury při současné roli SIDAT jako odborného garanta řešení.

Obr1–Architektura sběru dat pro IEMObr. 1. – Architektura sběru dat pro IEM

Výstup dat: Výstupy dat ze systému SIDAS jsou dvojího typu:

V prvním z nich je možné data přímo sledovat spotřeby v reálném čase na obrazovce WWW prohlížeče včetně animací. V případě potřeby je možné tento typ zobrazení použít i pro prezentaci na velkoplošných obrazovkách nebo specializovaných panelech.

Obr3–On-line zobrazení dat pro IEMObr. 3. – On-line zobrazení dat pro IEM

Druhý typem výstupu dat jsou reporty. Standardně jsou k dispozici layouty reportů umožňující zobrazování základních ukazatelů spotřeby energií ve vybraných časových intervalech (den, týden, měsíc, rok). Tato data je možné filtrovat dle dalších požadovaných parametrů. Součástí modulu je možnost tisku reportů, případně jejich export do různých formátů (.xml, .csv, .pdf, .tiff).

Obr4a–Příklady reportů

Obr4b–Příklady reportůObr. 4. – Příklady reportů

Kontextové proměnné: Na rozdíl od běžných energetických monitorovacích systémů umožňuje platforma SIDAT SIDAS IEM rozšířit běžný reporting „dle období“ o tzv. reporting dle „kontextové proměnné“. Prostřednictvím těchto proměnných je možné adresně definovat podmínky provozu (chod linky, číslo šarže apod.), za kterých byla spotřebovávána daná energie a tím zásadním způsobem zpřesnit získávané výsledky.

Konfigurační strom:Jednotlivé měřící body je možné v konfiguraci IEM přiřadit do různých náhledů. Tyto náhledy se definují prostřednictvím konfiguračního stromu. Jedná se například o náhled obsahující jednotlivé typy energií (elektřina, voda, plyn), případně o náhled na jednotlivé technologické celky či uzly. V případě, že měřící bod je společný pro více technologických celků, je možné nastavit poměr, jakým bude měřící bod do jednotlivých technologických celků započítán. Takto je možné v reportech sledovat spotřebu přepočítanou na jednotlivé technologické celky, nebo sledovat spotřebu vtaženou k fyzickému měřícímu bodu.

Obr5–Konfigurační stromObr. 5. – Konfigurační strom

Další funkční možnosti:
V případě, že je obtížné připojit měřící zařízení k jednotlivým technologickým celkům, uzlům nebo strojům, je možné sledovat spotřebu energií na základě kontextových dat. Nejprve se provedou měření spotřeb energií v jednotlivých režimech příslušného zařízení. Po té se do IEM připojí informace o stavu zařízení, které se dají získat z další platformy stavebnice SIDAT SIDAS – z platformy SIDAS OEE. Kombinací normovaných spotřeb a stavových informací se v IEM provede výpočet spotřeb jednotlivých energií.

V aplikaci SIDAS IEM je dále možné provést výpočet plánované spotřeby energií vztažený na plán výroby pro jednotlivá výrobní zařízení. Tato metoda umožní určit předpokládanou spotřebu energií na období dané výrobním plánem.
Součástí systému SIDAT SIDAS je také modul pro generování alarmů. Při překročení nastavených mezí sledované veličiny umožňuje tento modul zaslat na vybranou adresu hlášení e-mailem nebo SMS.

Aplikace SIDAS IEM dále obsahuje modul pro správu uživatelů. Prostřednictvím tohoto modulu je realizováno přihlašování a odhlašování uživatele a přiřazování přístupových práv.

Reference platformy SIDAT SIDAS IEM:
COCA COLA Praha, HEINEKEN Krušovice a Brno, DANONE Benešov, INTERSNACK Choustník


Více informací o produktech a aplikacích modulární stavebnice SIDAT SIDAS je možné získat na kontaktní adrese firmy.