Uvod

MESCentrum
MES Centrum (Manufacturing Enterprise Solution Centrum) je komunita výrobních podniků, systémových integrátorů, inovátorů a poskytovatelů řešení, kteří se vydali cestou řízení podniků na základě výrobních informací.
Katalog
Skoleni
MES Centrum poskytuje návody jak správně vybrat nové řešení. Dále jsou k dispozici katalogy MES / MOM řešení, služeb a souvisejících produktů. MES Centrum pravidelně organizuje odborné školení, konference a semináře za účelem zprostředkování nových trendů a osvědčených postupů.
 
 

Slovník pojmů

 

Zkratka-Cz

Zkratka-Eng

Definice

24x7

24x7

Zkratka pro 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

5S

5S

Termín používaný v principech štíhlého řízení (Lean Manufacturing). Označuje 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé výroby.
- Seiri (Rozděl) – Projít a zkontrolovat pracoviště a vytřídit nepotřebné položky.
- Seiton (Setřiď) - Označení položek používaných při výrobě rozumným číslem nebo názvem.
- Seiso (Uspořádej) - Logické uspořádání položek, používaných při výrobě podle toho, jak následují v postupném procesu výroby.
- Seiketsu (Zdokumentuj) – Zdokumentovat a standardizovat veškeré postupy.
- Shituke (Dodržuj) - Systematizovat a dodržovat zjištěné postupy a plány.

ASP

ASP

Externí poskytování služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím aplikací,které běží v prostorách poskytovatele služby.

APS

Advanced Planning and Scheduling

pokročilé plánování

Byznys inteligence

Business Intelligence (BI)

Systémy pro podporu rozhodování. Používají se pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostí. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací.

CAD

 

Viz Počítačem podporované projektování

Celkové náklady vlastnictví

Total Cost of Ownership

Metodika využívaná při rozhodování o investicích. Zohledňuje nejen počáteční náklady nebo nákupní cenu, ale i náklady spojené s celým životním cyklem.

CNC

 

Viz Číslicové řízení

Číslicové řízení

Computer Numeric Control

Slouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou (na rozdíl od klasických strojů ovládaných ručně přes ruční kola nebo páky, či mechanicky automatizované vačky) obsluhovány abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu

Dávka

Batch

Množství společně zpracovávaných produktů za stejných podmínek.

Dávkové zpracování

Batch Process

Produkt zpracovaný v dávce (např. těsto, omáčka, atd.)

Diskrétní proces

Discrete Process

Umožňuje výhradně diskrétní aktivity, které mohou měnit stav systému jen v okamžiku ukončení aktivity. Ukončení diskrétní aktivity a následnou změnu stavu systému nazýváme událost. Jde o proces charakterizovaný střídáním lineárních stavů a změnových událostí.

Diskrétní výroba

Discrete Manufacturing

Výrobní prostředí často charakterizované samostatnou, oddělenou výrobní jednotkou, vysoce komplexními (ucelenými) a snadno identifikovatelnými produkty vyrobenými z jednotlivých dílů, variabilními dodacími lhůtami a výrobou na zakázku i k uskladnění. Typickým znakem diskrétní výroby je časté přepínání výroby z jednoho výrobku na druhý. Tyto výrobky jsou obvykle vyráběny v jednotlivě definovaných šaržích, v pořadí souvisejících pracovišť s odlišnou výrobu na každém z nich. Náklady jsou kalkulovány na základě objednávek a jednotlivých šarží.

DMAIC

DMAIC

Jedna z metodik Six Sigma, zaměřená na proces řízení. Zkratka se skládá z následujících slov:
- Define (definice)
- Measure (měření)
- Analyze (analýza)
- Improve (zlepšení)
- Control (řízení)

DNC síť

DNC Network

Komunikační síť propojující stroje (CNC, vstřikolisy,..) se sítí počítačovou (LAN).

Dodavatelský řetězec

Supply Chain (SC)

Jedná se o podnikový systém, technologii, informace, lidi, aktivity a zdroje zajišťující dodávku zboží nebo služby od dodavatele k zákazníkovi.

Dohoda o úrovni služby

Service Level Agreement

Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. Dohoda o úrovních služeb popisuje službu IT, dokumentuje cíle úrovní služeb a specifikuje odpovědnosti poskytovatele služeb IT a zákazníka. Jedna dohoda o úrovni služeb může pokrývat řadu služeb IT nebo více zákazníků.

ERP

ERP

Obecně informační (celopodnikový) systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.

ETO

 

Viz Konstrukce na zakázku

eXtensible Markup Language (XML)

eXtensible Markup Language (XML)

Obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Je zjednodušenou podobou staršího jazyka SGML. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků (tzv. aplikací) pro různé účely a různé typy dat. Používá se pro serializaci dat, v čemž soupeří např. s JSON či YAML. Zpracování XML je podporováno řadou nástrojů a programovacích jazyků.

eXtensible Stylesheet Language Translation (XSLT)

eXtensible Stylesheet Language Translation (XSLT)

Transformace XSLT slouží k převodům zdrojových dat ve formátu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HTML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur. XSLT je transformace, která se provádí pomocí procesoru XSLT. Procesorem je míněn program podporující tuto transformaci. Procesor XSLT může být napsán v libovolném programovacím jazyce nebo využít knihovny XSLT daného programovacího jazyka.

Funkční model

Functional Model

Model zachycující odpovědnosti jednotlivých oddělení za přidělené funkce a úkoly v rámci těchto funkcí.

Hlavní receptura

Master Recipe

Jedná se o typ receptury definující schopnosti zařízení. Dále může obsahovat specifické informace spojené s výrobní buňkou.

Hotové výrobky

Finished Goods (FG)

Hotové výrobky připravené pro expedici

I-MES

Integrated Manufacturing Execution System

Integrovaný výrobní informační systém

Infrastruktura IT

IT Infrastructure

Veškerý HW, SW, sítě, zařízení atd. nutný pro vývoj, testování, dodávku, monitorování, řízení a podporu aplikací a služeb IT. Termín zahrnuje veškerou informační technologii, ale nikoli související personál, procesy a dokumentaci.

Jednotková receptura

Unit Recipe

Jedná se o část řídicí receptury, která jedinečně definuje související výrobní požadavky na jednotku.

Kaizen

Kaizen

Jedná se o sadu postupů vedoucích ke zlepšování procesů ve výrobě a to zejména ve strojírenství a řízení podniků. Slovo Kaizen pochází z japonštiny a znamená "zlepšení" nebo "změna k lepšímu". Pět základních elementů Kaizenu:
- Týmová práce
- Osobní disciplína
- Vysoká morálka
- Kroužky kvality
- Zlepšovací návrhy

Kanban

Kanban

Jedná se o koncept spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time (JIT). Slovo Kanban výchází z japonštiny a znamená "cedule" nebo "billboard". Hlavním nástrojem Kanbanu jsou tzv. karty, které se používají pro signalizaci potřeby přesunu materiálu mezi jednotlivými výrobními jednotkami.

Klíčové výrobní ukazatele

Key Performance Indicators

Jedná se o měření výkonu podniku. Výsledky těchto měření slouží podniku k vyhodnocení jejich úspěchu. Úspěch může být definovaný jako přibližování se ke strategickému cíli. Výběr správných ukazatelů závisí na dobrém porozumění toho, co je pro podnik skutečně důležité.

Kmenová data

Master Data

Klíčová data, která jsou podstatná pro fungování výroby.

Komplexní řízení kvality

Total Quality Management

Metodologie, která se používá při správě neustáleého zlepšování s využitím systému řízení kvality. Komplexní řízení kvality zavádí kulturu, která do procesu stálého monitorování a zlepšování zapojí všechny pracovníky dané společnosti.

Konstrukce na zakázku

Engineer to Order

Jedná se o výrobní proces používaný zejména ve strojírenském a těžkém průmyslu. Finální produkt je vyvíjen podle přání zákazníka.

Kontinuální

Continuous

Nepřetržitý průběh

Kontinuální proces

Continuous Process

Kontinuální, konzistentní a souvislý proces beze změn. Dodávka materiálu nepřerušuje výrobu. Musí být zajištěna přesná kontrola podmínek a řízení procesu tak, aby byla dodržen technologický postup, kvalita a bezpečnost provádění operací. Kontinuální proces výroby souvisí např. s petrochemickým průmyslem.

KPI

 

Viz Klíčové výrobní ukazatele

Krátký cyklus

Short Cycle Time

Pojem metodiky SCM (Short Cycle Management), která se snaží o zkracování cyklů produkce na všech úrovních organizace.

LIMS

LIMS (Laboratory Information System)

Laboratorní informační systém

MES

Manufacturng Execution Systems

Viz Výrobní informační systém.

MESA

MESA

Mezinárodní organizace sdružující výrobce a uživatele MES/MOM systémů - Manufacturing Enterprise Solutions Association

MIS

MIS

Manažerské informační systémy

MRP

MRP

Systémy pro plánování výroby. Systémy MRP (Material Requirements Planning) jsou založeny na plánování materiálových potřeb bez zohlednění ostatních výrobních zdrojů jako strojový čas, lidé atd.

MRPII

MRPII

Systémy pro plánování výroby. Systémy MRP II (Manufacturing Resource Planning) jsou definovány jako metoda pro efektivní plánování všech zdrojů výrobního podniku.

MTO

 

Viz Výroba na zakázku

MTS

 

Viz Výroba na sklad

MTTF

 

Viz Střední doba do poruchy

Návratnost investice

Return on Investment

Měřítko očekávaného přínosu investice. V nejjednodušším případě je to čistý zisk z investice dělený čistou hodnotou investovaných aktiv.

OEE

Overall equipment efficiency

Ukazatel, který se využívá ve výrobních systémech k sledování využití stroje či zařízení.

Objektové dokumenty podniku

Business Object Documents (BOD)

Dokumenty podniku s definovanou standardní strukturou, jednotným záhlavím, hlavičkou dokumentu a tělem dokumentu. Slouží pro elektronickou výměnu dat.

Omezené kapacitní plánování

Finite Capacity Planning (FCP)

Plánování výroby při omezených zdrojích

Omezené kapacitní plánování

Finite Capacity Scheduling

Systém rozvrhování výroby, který bere v potaz omezenost dostupných kapacit. Aplikuje se v simulačních systémech k tvorbě realistických výrobních plánů při zahrnutí reálných omezení.

P2B

P2B (Plant to Business)

Rozhraní mezi podnikovými (ERP) a výrobními systémy (úrovně 1, 2 a 3). Více informací v ANSI/ISA-95.

P2E

P2E (Plant to Enterprise)

Stejný význam jako P2B.

PDM/PLM

PDM/PLM

Aplikace, která řeší vytváření, správu a publikování dat o produktu a správu životního cyklu výrobku, je základním prvkem efektivní tvorby. PLM může být definováno jako informační strategie. Vytváří koherentní strukturu dat, konsolidované systémy. PLM lze také označit jako strategii společnosti. Umožňuje mezinárodním organizacím inovovat, vyvíjet, podporovat a stahovat výrobky z trhu jako jedné firmě za současného podchycení nejlepších metod a vědomostí získaných v průběhu celého života výrobku.

Počítačem podporované projektování

Computer Aided Design

Jedná se o činnost IT, která zastřešuje činnosti navrhování za použití pokročilých grafických programů.

Procesní modelování

Business Process Modeling (BPM)

Analýza a diagramy podnikových procesů.

Produkční jednotka

Production unit

Produkční jednotka slučuje všechny výrobní zdroje pro výrobu jedné nebo více výrob. Používáno pro kontinuální výrobu.

Programové rozhraní

Advanced Programming Interface (API)

Rozhraní pro programování aplikací. Soubor předprogramovaných procedur nebo knihoven.

Předpis výrobku

Device Master Record (DMR)

Dokumentace obsahující předpis pro výrobu výrobku. Součástí předpisu jsou údaje o výrobku, technické výkresy, specifikace komponent, specifikace výrobního procesu, produkční prostředí, výrobní postupy, postupy pro zajištění kvality, kritéria přijatelnosti, specifikace balení a označování, instalace, údržba a servisní postupy, apod.

RAID

RAID

Vícenásobné diskové pole

Referenční model operací dodavatelského řetězce

Supply-Chain Operations Reference (SCOR)

Průmyslový standard pro popis a zlepšování operací v dodavatelském řetězci.

Release

Release

Jedna nebo více změn, které jsou sestaveny, testovány a nasazeny najednou. Jediný release může zahrnovat změny HW, SW, dokumentace, procesů a dalších komponent.

RFC

 

Viz Žádost o změnu

Riziko

Risk

Možná událost, která by mohla způsobit poškození nebo ztrátu, případně ovlivnit schopnost doáhnout cílů.

ROI

 

Viz Návratnost investice

Rozpiska

Bill of Materials

Kusovník dílů jako prostý seznam součástí, seznam dílů bez stromové struktury. Neprovádí dělení na podsestavy, vykazuje všechny součásti sestavy.

Řídicí receptura

Control Recipe

Jedná se o typ receptury definující výrobu jedné šarže specifického produktu.

Řízení dávek

Batch Management

Plánování a řízení výrobních dávek

Řízení dodavatelských vztahů

Supplier Relationship Management (SRM)

Aplikace pro řízení vztahů s dodavateli

Řízení kmenových dat

Master Data Management (MDM)

Master Data Management (MDM) je souhrnnou sadou business opatření (předpisů, zodpovědností, procesů a metrik) a nástrojů IS/ICT (architektury, úložiště dat, metadat, datové kvality, datové integrace a jednotného uživatelského rozhraní), který centrálně definuje a spravuje klíčová data organizace (také nazývána Master Data nebo referenční data) a zvyšuje konzistenci a přesnost podnikového reportingu a plánování. Práce s daty probíhá v prostředí workflow, kde lze spravovat a sdílet klíčová data v přesné a originální verzi. Úkolem MDM je zajistit, aby se nejdůležitější data pocházející z různých zdrojů dostala včas, spolehlivě a v potřebné kvalitě na všechna místa, kde jsou potřebná (či užitečná). Je identifikována společná funkčnost pro všechny systémy tím, že podporuje různé způsoby, kterými aplikace data používají . Pro MDM je nejdůležitější funkčnost využívání dat.

Řízení výkonnosti podniku

Business Performance Management (BPM)

Řízení výkonnosti podniku je manažerská disciplína a současně technologie, využívající pro procesně orientované řízení podniku jeho architekturu podnikání. Definuje strategické cíle a následně měří a hodnotí jejich plnění. Jádro BPM procesů zahrnuje finanční a provozní plánování , konsolidaci a reportování, modelování podnikových procesů, analýzy a monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti, s návazností na strategie.
BPM se týká konsolidace dat z různých zdrojů, průzkumů, datové analýzy a zavedení výsledků do praxe.
BPM optimalizuje procesy vytvořením zlepšených zpětných vazeb. Neustálé a aktuální revize mohou pomoci identifikovat a eliminovat problémy, dokud se nezvýší jejich závažnost.
BPM poskytuje klíčové ukazatele výkonnosti a pomáhá podnikům sledovat efektivitu projektů a zaměstnanců vzhledem k stanoveným cílům.

Servisně orientovaná architektura

Service Oriented Architecture

Jedná se o metodologii pro návrh a vývoj softwaru poskytovaném jako služby. Tyto služby jsou definované podnikové funkcionality vytvořené jako softwarové komponenty, které mohou být znovupoužitelné pro podobné účely.

Seznam hotové výroby

Finished Goods Inventory (FGI)

Množství a seznam dokončených hotových výrobků připravených k expedici

Seznam zdrojů

Bill of Resources (BOR)

Seznam zdrojů potřebných k dokončení produktu (hotového k prodeji).

Six Sigma

Six Sigma

Jedná se o strategii řízení původně vyvinutou společností Motorola. Jejím hlavním cílem je identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obhcodu, k čemuž používá metodiky DMAIC.

SLA

 

Viz Service Level Agreement

SMART

SMART

Akronym, který by nám měl umožnit lepší zapamatování, že cíle dohody o úrovni služeb nebo projektových plánů mají být
- specific (specifické)
- measurable (měřitelné)
- achievable (dosažitelné)
- relevant (relevantní)
- time-bound (časově závazné)

Směna

Shift

Skupina nebo tým vykonávající určitou roli v určeném časovém úseku.

SOA

 

Viz Servisně orientovaná architektura

SQL

SQL

Je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích.

SRM

 

Viz Řízení dodavatelských vztahů

Střední doba do poruchy

Mean Time to Failure (MTTF)

Střední doba do poruchy u zařízení, která se neopravují. Statistická veličina, která slouží k ohodnocení spolehlivosti výrobku nebo výrobního zařízení.

SWOT analýza

SWOT analysis

Technika, která zachycuje interní silné a slabé stránky organizace a externí příležitosti a hrozby. SWOT je mnemotechnická zkratka pro:
- strenght (silné stránky)
- weaknesses (slabé stránky)
- opportunities (příležitosti)
- threats (hrozby)

Systémy pro průmyslové řízení a sběr dat

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

Průmyslové řídicí systémy, které z centrálního pracoviště monitorují průmyslová zařízení a procesy a umožňují jejich ovládání.

Štíhlá výroba

Lean Manufacturing

Metodika vyvinuta firmou Toyota pod názvem Toyora Productio System (TPS).Hlavní myšlenou metodiky je uspokojení zákazníka tím, že budu vyrábět pouze to, co zákazník požaduje. Hlavním nástrojem je minimalizace plýtvání.

TCO

 

Viz Celkové náklady vlastnictví

TQM

 

Viz Kompletní řízení kvality

UI

UI

Viz Grafické uživatelské rozhraní

Úroveň 1

Level 1

Definuje aktivity spojené s měřením a zpracováním výrobního procesu. Detailně popsáno v ANSI/ISA-95.

Úroveň 2

Level 2

Definuje ativity monitoringu, řízení a automatizace výrobního procesu. Aktivity na této úrovni jsou obvykle zpracovávány v  hodinách, minutách, sekundách a milisekundách. Detailně popsáno v ANSI/ISA-95.

Úroveň 3

Level 3

Definuje aktivity spojené s pracovními postupy a nastavováním procesu vedoucího k výrobě požadovaného výrobku. Aktivity na této úrovni jsou obvykle zpracovávány ve dnech, směnách, hodinách, minutách a sekundách. Detailně popsáno v ANSI/ISA-95.

Úroveň 4

Level 4

Definuje aktivity zaopatřující základní plánování výroby, spotřeby materiálu, dodávek a dopravy.

Úroveň zralosti

Maturity Level

Pojmenovaná úroveň ve výrobním modelu zralosti

Virtuální řídicí modul

Virtual Control Modul

Má stejné vlastnosti jako řídicí modul, ale může obsahovat pouze virtuální zařízení a virtuální tagy.

Vstřikolis

Injection Molding Machine

Stroj pro výrobu plastových výrobků pomocí vstřikování do lisovacích forem.

Výroba na sklad

Make to Stock

Jedná se o výrobní proces, při kterém jsou vyráběny určité standardní výrobky na sklad (spotřební elektronika, kancelářské potřeby, atd.). Aktivity na této úrovni jsou obykle zpracovávány v měsících, týdnech, dnech a směnách.

Výroba na zakázku

Make to Order

Jedná se o výrobní proces, kde výrobní objednávka je inicializovaná obchodní objednávkou. Výrobní objednávka bude zahájena pouze pouze po obdržení obchodní objednávky od zákazníka.

Výrobní buňka

Work Cell

Jde o logickou skupinu výrobních zařízení, akčních a regulačních prvků, které umožní vykonat jednu nebo několik procesních akcí. Používáno pro diskrétní výrobu.

Výrobní cyklus

Manufacturing Cycle Time

Rychlost zpracování výrobku na konkrétním procesním stupni.

Výrobní informační systém

Manufacturing Execution Systém

Systém zajišťující informace umožňující optimalizaci výrobních aktivit od obdržení objednávky po zhotovení finálních výrobků.Výrobní informační systém umožňuje optimalizaci dodání zboží na čas, skladových zásob apod.

Výrobní linka

Production Line

Výrobní linka slučuje všechny výrobní zdroje pro výrobu jedné nebo více výrob. Používáno pro diskrétní výrobu.

Výrobní zařízení

Production Equipment

Výrobní zařízení zpravidla reprezentuje typ stroje, kterému výrobní model určuje pozici v hierarchickém modelu výroby. Pro výrobní zařízení se plánuje výroba.

Znalostní báze

Knowledge Base

Databáze obsahující data a infomrace používané systémem správy znalostí o službách.

Zralost (vyspělost)

Maturity

Měřítko spolehlivosti, hospodárnosti a efektivity procesu, funkce, ortanizace apod. Nejvyspělejší procesy a funkce jsou formálně sladěny s podnikovými cíli a strategií a jsou podporovány systémem neustálehého zlepšování.

Žádost o změnu

Request for Change

Formální návrh na provedení změny. Obsahuje detaily navrhované změny a může být zaznamenán papírově nebo elektronicky.

 

 

Podkategorie